ЗА ИНОВАЦИЯТА

Home / ЗА ИНОВАЦИЯТА

Описание на прилаганата иновация

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

гр. Пещера

 

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ е училище с 63-годишна история, с изграден авторитет и утвърдени традиции. С решение на Министерския съвет № 584 от 20.08.2020 година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ бе вписано в списъка на иновативните училища на Република България. Политиката на Министерството на образованието и науката за въвеждане на иновации в образованието е възможност за изграждане на модерни училища. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се нареди сред тези училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, да повишават мотивацията си за учене, да участват активно в училищния живот и да развиват креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност. Едно училище с много идеи за новаторство стана първото и единствено иновативно училище в град и община Пещера и тръгна смело по пътя на иновациите.

Нашата иновация носи името „Избираме да бъдем добри!“ и въвежда учебните предмети „Родолюбие“, „Здравно и екологично образование“ и „Интеркултурно образование“ в раздел Б /ИУЧ/ от училищния учебен план в  V клас през учебната 2020/2021 година, в V и VI клас през учебната 2021/2022 година и в V, VI и VII клас през учебната 2022/2023 година.

Тези учебни предмети не са в списъка на предметите от общообразователната подготовка. Като наименованията са интересни и привлекателни за учениците. За тях няма учебни програми, няма учебници. Тук на ход е новата роля на учителите, които избират, синтезират и адаптират учебно съдържание според възрастовите особености и потребностите на учениците. Пишат учебни програми с реално достижими цели, достъпно учебно съдържание и ефективни очаквани резултати. Подготвят, организират и провеждат часовете като избират нови и интересни методи на преподаване В обучението използват Web 2.0 инструменти като Рadlet, Crossword Labs, StoryJumper, MindMup, PosterМyWall, Mindomo u други.

Иновацията е вдъхновена от желанието на училищния екип за въвеждането на новости в областта на учебното съдържание, както и в методите на преподаване, което да заинтересува учениците и да повиши мотивацията им за усвояване на знанията и да е полезно за тяхната успешна социализация и бъдеща реализация в обществения живот.      Национално самочувствие, гражданско съзнание и поведение, общочовешки ценности и добродетели, екологична култура, екологично съзнание и поведение, културна идентичност, интеркултурни отношения и толерантност са част от основните понятия по учебните предмети, включени в иновацията. Освен това и най-вече учениците се учат да създават онлайн плакати, видеоклипове и графики, интерактивни мисловни карти, онлайн постери, електронни книги и други, както и да изследват, да експериментират, да търсят и синтезират конкретна информация. Целта е ефективно усвояване на знанията от учениците и изграждане на инициативност и креативност, създаване на нагласа за учене през целия живот. Огромна отговорност е да помогнеш отрано на децата да развият потенциала си, да усвоят знания и умения, които да им помогнат да сбъднат мечтите си и да живеят пълноценно в свят, който ще е по-сложен, по-динамичен и по-непредвидим от този, който познаваме.

В предходните четири учебни години ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ взе участие в НП „Иновации в действие“ като по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ беше домакин и гост на мобилности по програмата. На педагогическите специалисти участието в тази Национална програма даде възможност да анализират, да популяризират и мултиплицират  чрез пряк обмен своите иновативни практики и продукти. Училището ни представи своята иновация, чрез прякото ѝ приложение в училищния живот. Сподели и демонстрира предизвикателствата и постиженията в реална среда, в действие и на място – в учебни часове, както и в местата извън училище, където се провеждат иновативните уроци. Това беше една прекрасна възможност за популяризиране на училището ни и за създаване на устойчиви партньорства.

Да си пожелаем на добър час и много нови творчески успехи на ученици и учители от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ по пътя на иновациите!