Преустановяване на присъствения учебен процес

Home / Новини / Преустановяване на присъствения учебен процес

Уведомявам всички, че във връзка с увеличената заболеваемост от грип и ОРЗ на територията на обл. Пазарджик и съгласно заповед № РД-01-79 от 29.01.2024 г. на директора на РЗИ – Пазарджик и заповед № РД09-223/30.01.2024 г. на министъра на образованието и науката, се преустановява присъствения образователен процес в периода от 31.01.2024 г. до 02.02.2024 г. включително за учениците във всички училища на територията на област Пазарджик. В посочените дни за учениците ще се организира обучение от разстоянние в електронна среда, което ще се провежда в електронната платформа MS TEAMS.

Приложено ви изпращам дневен режим за организацията на учебния ден по класове. Моля всички ученици да се запознаят внимателно с нея и да я спазват стриктно! Присъствието на всички ученици в часовете е задължително! При не включване в електронна среда ще се поставят отсъствия. Молим и родителите за съдействие по възможност.

За учениците, които не разполагат с електронни устройства, могат да получат такива от училището в присъствието на родител и след подписване на приемо-предавателен протокол. Получените електронни устройства се използват само с учебна цел.

Пожелавам на всички здраве и ползотворен учебен процес!

Дневен режим