Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността „социален работник“

Home / Постижения / Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността „социален работник“

ОБЯВА 

за подбор на кандидати за заемане на длъжността

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

обява Социален работник