„Дигитален свят“ в дигитална среда

Home / Постижения / „Дигитален свят“ в дигитална среда

 

Ето какво научават учениците в клуб „Дигитален свят“ по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител гл. учител Янка Костадинова.

https://scratch.mit.edu/projects/401265707

https://scratch.mit.edu/projects/397310418

https://scratch.mit.edu/projects/397374992

https://scratch.mit.edu/projects/394878071