ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Home / Постижения / ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

С днешното занятие на клуб „Дигитален свят“ с ръководител гл. учител по ИТ Янка Костадинова стартира участието на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера в изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.