Училищни документи 2023-2024

Home / Училищни документи 2023-2024

Стратегия за развитие на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ за периода 2023 – 2028 година тук

План за действие и финансиране към стратегията за развитие на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ за учебната 2023 – 2024 година тук

Годишен план за дейността на училището през учебната 2023-2024 тук

План за сигурност тук

План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците през учебната 2023-2024 тук

Форми на обучение за учебната 2023-2024 тук

Правилник за дейността на училището 2023-2024  тук

Правилник за пропускателен режим 2023-2024  тук

Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024 тук

Правилник за осигуряване на БУВОТ 2023 – 2024  тук

Училищни графици II срок 2023 – 2024 тук

Етичен кодекс  Тук

Училищни учебни планове 2023-2024 тук

Графици за провеждане на допълнителна работа и консултации I срок тук

Графици за обучение по безопасност на движението и за обучение за действия при бедствия I срок тук

График на час за спортни дейности I срок тук

График  на допълнителния час на класа I срок тук

График за приемни дни и часове на педагогическите специалисти I срок тук

График класни работи I срок тук

График контролни работи I срок   тук

График дежурство учители I срок  тук

Седмично разписание I срок 2023-2024 учебна година тук

Дневен режим 2023-2024  тук

Годишен план за квалификационната дейност 2023-2024 тук

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023 – 2024 тук