УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ 2022-2023

Home / УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ 2022-2023

Етичен кодекс 2022-2023

Графици II срок.pdf

Седмично разписание II срок 2022-2023

Дневен режим II срок 2022-2023

Училищни учебни планове 2022-2023

Стратегия 20-24-актуализирана на 15.09.2022г.

План за изпълнение и финансиране на стратегията 2022-2023

Брой-свободни-места-в-училище-до-утвърдения-план-прием 2022-2023  

Дневен режим 2022-2023

ПВТР 2022-2023

План обща и допълнителна подкрепа 22-23

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023

Училищна програма ГЗЕИО 2022-2023

Форми на обучение за учебната 2022-2023

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022 – 2023

ПДУ-2022-2023

Мерки качество 2022-2023

Годишен план за дейността на училището 2022-2023

План-график ПС 2022-2023

График – дежурство 2022-2023

График – доп. час на класа 2022-2023

График – класни I срок 2022-2023

Графици – допълнителна работа и консултации 2022-2023

Графици – БДП 2022-2023

График за часа по спортни дейности 2022-2023

График – приемни дни 2022-2023

График – контролни работи 1 срок 2022-2023