Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите Социално подпомагане по отношение на осигуряване на подкрепа на личностно развитие на децата и учениците

Социални услуги, Справочник
Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на ПУО и Д-СП
Виж повече