Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение на осигуряване на подкрепа на личностно развитие на децата и учениците

Екип за обхват на учениците, Справочник
Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на ПУО и Д-СП
Виж повече