Училищни графици I срок 2023-2024

За контролни и класни работи
Графици за провеждане на допълнителна работа и консултации I срок тук Графици за обучение по безопасност на движението и за обучение за действия при бедствия I срок тук График на час за спортни дейности I срок тук График  на допълнителния час на класа I срок тук График за приемни дни и часове на педагогическите специалисти I срок тук График класни работи I срок тук График контролни работи I срок   тук График дежурство учители I срок  тук
Виж повече